Nghiên cứu

Tin tức

Đề tài nghiên cứu của Trung tâm năm 2012-2014

Tháng 11 năm 2012, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã phê duyệt đề tài NCKH nhóm A do cán bộ của Trung tâm chủ trì. Đề tài nghiên cứu có tên là "Nghiên cứu tình hình mù chữ và tái mù chữ vùng dân tộc thiểu số: trường hợp tỉnh Điện Biên"  Đề tài  thuộc “Nhóm A Đại học Quốc gia”,  Mã số QG.12.09 (2012-2014). Mục tiêu và sản phẩm dự kiến của đề

>> Đọc thêm
Giúp Phòng Dân tộc huyện Thuận Bắc (tỉnh Ninh Thuận) xây dựng đề án phát triển vùng Dân tộc

Quý I/2013, Trung tâm “Nghiên cứu phát triển các dân tộc thiểu số & miền núi và lưu vực sông Hồng” trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nôi đã trao đổi và góp ý hoàn thiện về  “Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân thiểu số và miền núi giai đoạn 2012 – 2015” cho UBND huyên Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận.  Dự án là kế hoạch

>> Đọc thêm
Khảo sát điền dã thực hiện nhiệm vụ đề tài “Nhóm A Đại học Quốc gia”, Mã số QG.12.09 (2012-2014).

Thực hiện kế hoạch khảo sát điền dã phục vụ nhiệm vụ đề tài "Nghiên cứu tình hình mù chữ và tái mù chữ vùng dân tộc thiểu số: trường hợp tỉnh Điện Biên"  thuộc “Nhóm A Đại học Quốc gia”,  mã số QG.12.09 (2012-2014), từ ngày 20 tháng 6 đến 30 tháng 6 năm 2013, đoàn cán bộ và sinh viên Khoa Ngôn ngữ học đã tiến hành khảo sát những địa điểm sau

>> Đọc thêm
Những vấn đề chính sách ngôn ngữ và giáo dục ngôn ngữ vùng dân tộc thiểu số Việt Nam

Đây là công trình của Trần Trí Dõi, Giám đốc Trung tâm, được Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội xuất bản nắm 2011. Cuốn sách dày 536 tr khổ 16x24 gồm có hai phần: Phần thứ nhất gồm một số văn bản thể hiện chính sách ngôn ngữ và giáo dục ngôn ngữ vùng dân tộc thiểu số của Nhà nước Việt Nam; Phần thứ hai là những nghiên cứu của tác giả về "Những

>> Đọc thêm
Những văn bản luật pháp về vấn đề chính sách ngôn ngữ và giáo dục ngôn ngữ vùng dân tộc thiểu số Việt Nam

Phần này gồm những trích đoạn những văn bản luật pháp về vấn đề chính sách ngôn ngữ và giáo dục ngôn ngữ vùng dân tộc thiểu số của Nhà nước Việt Nam 1.1 Văn bản luật pháp 1.1.1. LUẬT PHỔ CẬP GIÁO DỤC TIỂU HỌC  năm 1991 (trích) “Điều 4 Giáo dục tiểu học được thực hiện bằng tiếng Việt. Các dân tộc thiểu số có quyền sử dụng tiếng nói, chữ viết

>> Đọc thêm