Đề tài nghiên cứu của Trung tâm năm 2012-2014

Tháng 11 năm 2012, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã phê duyệt đề tài NCKH nhóm A do cán bộ của Trung tâm chủ trì.

Đề tài nghiên cứu có tên là “Nghiên cứu tình hình mù chữ và tái mù chữ vùng dân tộc thiểu số: trường hợp tỉnh Điện Biên”  Đề tài  thuộc “Nhóm A Đại học Quốc gia”,  Mã số QG.12.09 (2012-2014).

Mục tiêu và sản phẩm dự kiến của đề tài

Mục tiêu chung

- Mục tiêu chung: Ở nước ta, địa bàn vùng dân tộc thiểu số có vị trí chiến lược quan trọng trong sự nghiệp phát triển bền vững của đất nước. Tuy nhiên, cho đến hiện nay giới nghiên cứu còn chưa cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách dân tộc một bức tranh đầy đủ về tình hình mù chữ và tái mù chữ ở địa bàn này. Vì thế, viêc nhận diện thực chất tình hình mù chữ và tái mù chữ ở địa bàn tỉnh Điện Biên là bước đi đầu tiên để đánh giá chất lượng nguồn nhân lực, kết quả của việc thực thi chính sách giáo dục ở vùng lãnh thổ đặc thù này. Hiểu biết đó là cần thiết cho mục tiêu xây dựng chính sách “phát triển nguồn nhân lực” ở địa bàn Tây Bắc nói riêng, vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam nói chung.

Hiện nay tỉnh Điện Biên có có 21 dân tộc sinh sống với tổng dân số là 491.046 người (điều tra dân số ngày 01/04/2009), chủ yếu là người Thái (38%), tiếp đó là Mông (30%) và Kinh (20%) v,v Trong cộng đồng đa dân tộc ấy, người Kinh do chỉ chiếm 20% dân số nên là người thiểu số. Việc đánh giá thực chất tình trạng mù chữ và tái mù chữ ở địa bàn DTTS mà người Kinh là thiểu số sẽ là một chỉ số có giá trị trong nhiệm vụ “phát triển nguồn nhân lực” ở địa bàn vùng DTTS.

Bởi vì, có xuất phát từ một thực tế về “trình độ văn hóa/học vấn” như vậy của một địa bàn cụ thể, việc nêu ra những định hướng xây dựng chính sách ngôn ngữ vùng dân tộc thiểu số Tây Bắc nói riêng mới phù hợp với yêu cầu của xã hội. Và đó chính là lý do, là mục tiêu để chúng tôi tiến hành “Nghiên cứu tình hình mù chữ và tái mù chữ vùng dân tộc thiểu số: trường hợp tỉnh Điện Biên”.

- Mục tiêu cụ thể:

   + Nêu ra những đặc điểm chính về cảnh huống ngôn ngữ và hoàn cảnh xã hội tỉnh Điện Biên. Theo đó, nắm bắttoàn bộ các hình thái tồn tại của những ngôn ngữ ở tỉnh Điện Biên trong giới hạn của một khu vực địa lí, một thực thể hành chính – chính trị cụ thể trong mối quan hệ tương tác qua lại về lãnh thổ – kinh tế – xã hội cũng như về các mặt chức năng của từng ngôn ngữ.

  + Nhận diện tình trạng “mù chữ và tái mù chữ” ở địa bàn tỉnh Điện Biên. Theo đó, xác định  tình trạng này ở từng lứa tuổi khác nhau, ở từng vùng lãnh thổ khác nhau, ở từng dân tộc khác nhau, ở những hoàn cảnh kinh tế xã hội nghề nghiệp khác nhau.Qua đó để nhận biết thái độ ngôn ngữ về hiện tượng “mù chữ và tái mù chữ” tại địa bàn.

  + Và cuối cùng đó cũng là sự nhận biết về kết quả giáo dục ngôn ngữ của tỉnh Điện Biên và thực chất chất lượng lao động của vùng DTTS này. Từ đó, nêu ra những kiến nghị cụ thể cho việc thực hiện chính sách giáo dục ngôn ngữ đáp ứng nhu cầu “phát triển nguồn nhân lực” ở địa bàn vùng DTTS.

Tin Liên Quan