Nghiên cứu chữ Nôm Tày ở Bắc Cạn

Trong tháng 9 năm 2016, Trung tâm “Nghiên cứu các dân tộc thiểu số & miền núi…” đã dự định tổ chức đợt nghiên cứu điền dã về chữ Nôm Tày ở huyện Chợ Đồn và Ba Bể tỉnh Bắc Cạn nhưng không thực hiện được do mưa lụt trên địa bàn.

Dự kiến tham gia đợt nghiên cứu điền dã về chữ Nôm Tày có các cán bộ của Trung tâm, HVCH khoa Ngôn ngữ học và đoàn nghiên cứu của đại học OSAKA (Nhật Bản). Mặc dù đã chuẩn bị đầy đủ cho đợt nghiên cứu điền dã (phương tiện, kế hoạch, xin ý kiến của địa phương v.v)  nhưng những ngày từ 10 tháng 9, tỉnh Bắc Cạn là địa bàn mưa lụt nên đợt nghiên cứu điền dã đã không thực hiện được.

Tin Liên Quan