Những vấn đề chính sách ngôn ngữ và giáo dục ngôn ngữ vùng dân tộc thiểu số Việt Nam

Đây là công trình của Trần Trí Dõi, Giám đốc Trung tâm, được Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội xuất bản nắm 2011. Cuốn sách dày 536 tr khổ 16×24 gồm có hai phần: Phần thứ nhất gồm một số văn bản thể hiện chính sách ngôn ngữ và giáo dục ngôn ngữ vùng dân tộc thiểu số của Nhà nước Việt Nam; Phần thứ hai là những nghiên cứu của tác giả về “Những vấn đề chính sách ngôn ngữ và giáo dục ngôn ngữ vùng dân tộc thiểu số Việt Nam”

Nội dung cuốn sách bao gồm:

PHẦN I : NHỮNG VĂN BẢN THỂ HIỆN CHÍNH SÁCH NGÔN NGỮ

VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở VIỆT NAM

1.1 Văn bản luật pháp
1.1.1 Luật phổ cập giáo dục tiểu học năm1991
1.1.2 Hiến pháp năm1992
1.1.3. Luật Giáo dục năm 2005
1.2. Văn kiện của Đảng CS Việt Nam
1.2.1. Trích văn kiện đại hội IX
1.2.2. Trích văn kiện đại hội XI
1.3 Quyết định, Nghị định và Chỉ thị của Chính phủ
1.3.1. Nghị định số 206/ CP ngày 27/11/1961
1.3.2. Quyết định 53/CP ngày 22/2/1980
1.3.3. Chỉ thị số 38/2004/CT-TTg ngày 09/11/2004
1.3.4. Quyết định số 34/2006/QĐ-TTg ngày 8/2/2006
1.3.5. Quyết định số : 40/2006/QĐ-TTg ngày 15/ 02/ 2006
1.3.6. Quyết định số 28/2007/QĐ-TTg ngày 28/02/2007
1.3.7. Quyết định  số 106/2007/QĐ-TTg ngày 13/ 7/2007.
1.3.8 Nghị định  số 82/2010/NĐ-CP ngày 15/ 07/ 2010
1.3.9 Nghị định  số 05/2011/NĐ-CP  ngày 14/ 01/ 2011
1.4. Quyết định, Thông tư của các Bộ, Ngành
1.4.1. Bộ Giáo dục và Đào tạo
1.4.2. Bộ Nội vụ
1.4.3. Ủy ban Dân tộc
1.5. Quyết định, Công văn của các Tỉnh
1.5.1 Tỉnh An GiangTiếng Khmer
1.5.2 Tỉnh Lâm Đồng: Tiếng Churu, tiếng Mạ
1.5.3 Tỉnh Quảng Nam: Tiếng Cơ tu
1.5.4 Tỉnh Trà Vinh: Tiếng Khmer

PHẦN II : NHỮNG BÀI VIẾT VỀ CHÍNH SÁCH NGÔN NGỮ

VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở VIỆT NAM CỦA TÁC GIẢ

2.1 Cuốn “Chính sách ngôn ngữ văn hoá dân tộc ở Việt Nam”
2.2 Tóm tắt nội dung cuốn “Thực trạng giáo dục ngôn ngữ ở vùng dân tộc miền búi ba tỉnh phía bắc Việt Nam: những kiến nghị và giải pháp”
2.3 Bài “Một vài ý kiến về vấn đề xây dựng chính sách giáo dục ngôn ngữ ở vùng dân tộc thiểu số của Việt Nam”
2.4 Bài “Hoàn cảnh kinh tế – xã hội và thái độ sử dụng ngôn ngữ: trường hợp một vài dân tộc thiểu số miền núi ở Việt Bắc Việt Nam”.
2.5 Bài “Chính sách giáo dục ngôn ngữ vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam: Kinh nghiệm ổn định xã hội để phát triển ở một quốc gia ASEAN”
2.6 Bài “Vấn đề lựa chọn ngôn ngữ trong tiếp nhận giáo dục ngôn ngữ ở một vài dân tộc thiểu số của Việt Nam”
2.7 Bài “Về một vài đặc điểm trong hoạch định chính sách giáo dục song ngữ ở vùng dân tộc thiểu số của Việt Nam”
2.8 Bài “Về một vài đặc điểm trong hoạt động giáo dục song ngữ ở vùng dân tộc thiểu số của Việt Nam.”
2.9 Bài “Thử phân tích những bất cập trong chính sách giáo dục song ngữ ở vùng dân tộc thiểu số của Việt Nam”
1,10 Bài “Chính sách giáo dục song ngữ ở vùng dân tộc thiểu số của Việt Nam: những dấu hiệu bất cập và thử lý giải”
2.11 Bài “Giáo dục ngôn ngữ và sự phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số Việt Nam: Trường hợp tỉnh Sơn La
2.12 Bài “Vấn đề giáo dục tiếng mẹ đẻ các dân tộc thiểu số Việt Nam: những thuận lợi và khó khăn.
2.13 Bài “Giáo dục ngôn ngữ vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay: vấn đề tiếng mẹ đẻ và ngôn ngữ thứ hai”
1.14 Bài “Chính sách giáo dục ngôn ngữ vùng dân tộc thiểu số và vấn đề phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay”.
2.15. Bài “Chính sách ngôn ngữ dân tộc thiểu số Việt Nam và giá trị của nó trong phát triển bền vững vùng lãnh thổ”.

Mục Nghiên cứu trong trang web của Trung tâm sẽ lần lượt cập nhật nội dung cuốn sách theo trật tự đã đánh số ở trên.

Tin Liên Quan