Quyết định của Bộ Giáo dục số 317/QĐ ngày 26-5-1956 quy định tiêu chuẩn CÔNG NHẬN THOÁT NẠN MÙ CHỮ

BỘ GIÁO DỤC
*******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

SỐ 317/QĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 1956

QUYẾT  ĐỊNH

CỦA BỘ GIÁO DỤC SỐ 317/QĐ NGÀY 26-5-1956 QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN CÔNG NHẬN THOÁT NẠN MÙ CHỮ

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC

Chiểu Sắc lệnh số 119-SL ngày 9-7-1946 thành lập Bộ Giáo dục;
Xét đề nghị của ông Giám đốc Nha Bình dân học vụ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 - Được coi là đã thoát nạn mù chữ những người có trình độ đọc và viết chữ quốc ngữ như sau:

Đọc: đọc chữ viết, chữ in không phải đánh vần từng tiếng và đọc được đúng các con số có hàng nghìn.

Viết: viết chính tả một bài dài độ 80 tiếng trong 45 phút, không mất nhiều lỗi và biết viết các con số có hàng nghìn.

Điều 2 - Các dân tộc Miền núi đã có văn tự riêng mà đọc, viết chữ dân tộc đến trình độ quy định ở trên thì được công nhận là đã thoát nạn mù chữ.

Điều 3 - Các ông Chánh Văn phòng Bộ Giáo dục, Giám đốc Nha Bình dân học vụ, chủ tịch Uỷ ban hành chính các Liên khu, Khu và thành phố Hà Nội, Hải Phòng chiểu nghị định thi hành.

 

Nguyễn Văn Huyên

(Đã ký)

Tin Liên Quan