Tin tức

Đề tài nghiên cứu của Trung tâm năm 2012-2014

Tháng 11 năm 2012, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã phê duyệt đề tài NCKH nhóm A do cán bộ của Trung tâm chủ trì. Đề tài nghiên cứu có tên là "Nghiên cứu tình hình mù chữ và tái mù chữ vùng dân tộc thiểu số: trường hợp tỉnh Điện Biên"  Đề tài  thuộc “Nhóm A Đại học Quốc gia”,  Mã số QG.12.09 (2012-2014). Mục tiêu và sản phẩm dự kiến của đề tài Mục tiêu chung - Mục tiêu chung: Ở nước ta, địa … Đọc Thêm

Giúp Phòng Dân tộc huyện Thuận Bắc (tỉnh Ninh Thuận) xây dựng đề án phát triển vùng Dân tộc

Quý I/2013, Trung tâm “Nghiên cứu phát triển các dân tộc thiểu số & miền núi và lưu vực sông Hồng” trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nôi đã trao đổi và góp ý hoàn thiện về  “Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân thiểu số và miền núi giai đoạn 2012 – 2015” cho UBND huyên Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận.  Dự án là kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn 05 xã trên … Đọc Thêm

Khảo sát điền dã thực hiện nhiệm vụ đề tài “Nhóm A Đại học Quốc gia”, Mã số QG.12.09 (2012-2014).

Thực hiện kế hoạch khảo sát điền dã phục vụ nhiệm vụ đề tài "Nghiên cứu tình hình mù chữ và tái mù chữ vùng dân tộc thiểu số: trường hợp tỉnh Điện Biên"  thuộc “Nhóm A Đại học Quốc gia”,  mã số QG.12.09 (2012-2014), từ ngày 20 tháng 6 đến 30 tháng 6 năm 2013, đoàn cán bộ và sinh viên Khoa Ngôn ngữ học đã tiến hành khảo sát những địa điểm sau đây: -  Bản Mường Nhé, xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé, … Đọc Thêm

Những vấn đề chính sách ngôn ngữ và giáo dục ngôn ngữ vùng dân tộc thiểu số Việt Nam

Đây là công trình của Trần Trí Dõi, Giám đốc Trung tâm, được Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội xuất bản nắm 2011. Cuốn sách dày 536 tr khổ 16x24 gồm có hai phần: Phần thứ nhất gồm một số văn bản thể hiện chính sách ngôn ngữ và giáo dục ngôn ngữ vùng dân tộc thiểu số của Nhà nước Việt Nam; Phần thứ hai là những nghiên cứu của tác giả về "Những vấn đề chính sách ngôn ngữ và giáo dục ngôn ngữ vùng … Đọc Thêm

Những văn bản luật pháp về vấn đề chính sách ngôn ngữ và giáo dục ngôn ngữ vùng dân tộc thiểu số Việt Nam

Phần này gồm những trích đoạn những văn bản luật pháp về vấn đề chính sách ngôn ngữ và giáo dục ngôn ngữ vùng dân tộc thiểu số của Nhà nước Việt Nam 1.1 Văn bản luật pháp 1.1.1. LUẬT PHỔ CẬP GIÁO DỤC TIỂU HỌC  năm 1991 (trích) “Điều 4 Giáo dục tiểu học được thực hiện bằng tiếng Việt. Các dân tộc thiểu số có quyền sử dụng tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình cùng với tiếng Việt để thực hiện … Đọc Thêm

Trích văn kiện của Đảng CS Việt Nam

1.2. Văn kiện của Đảng CS Việt Nam 1.2.1 – Trích trong “Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ  IX” : Về công tác ngôn ngữ và văn hóa dân tộc. Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 2001, 352tr.     “Trong chiến lược phát triển các vùng, chúng ta chủ trương phát huy vai trò của các vùng kinh tế trọng điểm có mức tăng trưởng cao, tích lũy lớn; đồng thời tạo điều kiện để phát triển các vùng khác trên … Đọc Thêm

Quyết định, Nghị định và Chỉ thị của Chính phủ

1.3. Quyết định, Nghị định và Chỉ thị của Chính phủ 1.3.1. Nghị định số 206/ CP ngày 27/11/1961 của Hội đồng Chính phủ Nghị định số 206/ CP ngày 27/11/1961 của Hội đồng Chính phủ về chữ Tày – Nùng, chữ Thái và chữ Mèo Hội đồng chính phủ (Trích) “Căn cứ… Để các dân tộc Tày – Nùng, Thái và Mèo có điều kiện thuận lợi thực hiện quyền dùng tiếng nói, chữ viết của mình. Để phát huy đầy đủ tác … Đọc Thêm

Văn bản của các Bộ, Ngành thể hiện chính sách giáo dục ngôn ngữ vùng dân tộc thiểu số.

1.4.1, Bộ Giáo dục và Đào tạo. 1.4.1.1, Thông tư số 01/GD-ĐT       Số 1/GD-ĐT                                           Hà Nội ngày 3 tháng 2 năm 1997 Thông tư hướng dẫn việc dạy học tiếng nói và chữ viết dân tộc thiểu số Ngày 22 – 02 – 1980, Hội đồng Chính phủ (nay là Thủ tướng Chính phủ) đã ban hành Quyết định số 53/CP về “ Chủ trương đối với chữ viết của các dân tộc thiểu số”. Ngày 16 – … Đọc Thêm

Thảo luận về vấn đề mù chữ và tái mù chữ: tiêu chí nhận diện trong hoạt động giáo dục ở Việt Nam

Hội thảo KH “Ngữ học toàn quốc 2013”, Đại học Ngoại ngữ Huế, 26.4.2013 THẢO LUẬN VỀ VẤN ĐỀ MÙ CHỮ VÀ TÁI MỦ CHỮ: TIÊU CHÍ NHẬN DIỆN TRONG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC Ở VIỆT NAM                                                                     Trần Trí Dõi, GS.TS                                                                         Khoa Ngôn ngữ học, Đại học KHXH và … Đọc Thêm

Quy định đánh giá và xếp loại học viên học chương trình xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 79/2008/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP LOẠI HỌC VIÊN HỌC CHƯƠNG TRÌNH XOÁ MÙ CHỮ VÀ GIÁO DỤC TIẾP TỤC SAU KHI BIẾT CHỮ BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 … Đọc Thêm

Page 1 of 2012345...1020...Last »