Xây dựng nhiệm vụ nghiên cứu của Trung tâm

Ngày 16 tháng 04 năm 2013, Trung tâm “Nghiên cứu phát triển Các dân tộc thiểu số & miền núi và Lưu vực sông Hồng” đã xây dựng kế hoạch phát triển Trung tâm giai đoạn 2013-2020 trình trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội. Sau đây là một số nội dung chính của kế hoạch phát triển Trung tâm.
1. Kế hoạch nhân sự và tổ chức bộ máy của Trung tâm giai đoạn 2013 – 2015 cụ thể như sau:

Nhu cầu nhân lực giai đoạn 2013-2014

STT

Cơ cấu tổ chức

Chức năng và nhiệm vụ

Nhu cầu CB

1

Bộ phận “Nghiên cứu phát triển Các dân tộc thiểu số & miền núi “ (nhóm AI) - Nghiên cứu những vấn đề ngôn ngữ-văn hóa phục vụ cho sự phát triển Các dân tộc TS & MN.

- Nghiên cứu những vấn đề giáo dục-xã hội phục vụ cho nhiệm vụ đào tạo nhân lực để phát triển Các dân tộc TS & MN.

02

02

2

Bộ phận “Nghiên cứu phát triển Lưu vực sông Hồng” (nhóm AII) -Nghiên cứu tiềm năng văn hóa Lưu vực sông Hồng phục vụ cho sự phát triển kinh tế văn hóa xã hội vùng châu thổ ”

- Nghiên cứu văn hóa – xã hội – môi trường liên quốc gia (Việt Nam – Trung Quốc) phục vụ cho sự phát triển bền vững kinh tế – văn hóa – xã hội  Lưu vực sông Hồng”

01

01

Tổng số nhu cầu nhân lực giai đoạn 2013-2014

06

Nhu cầu nhân lực sau giai đoạn 2013-2014

08

1

Bộ phận “Nghiên cứu phát triển Các dân tộc thiểu số & miền núi “(nhóm AI) - Nghiên cứu những vấn đề ngôn ngữ-văn hóa phục vụ cho sự phát triển Các dân tộc TS & MN.

- Nghiên cứu những vấn đề giáo dục-xã hội phục vụ cho nhiệm vụ đào tạo nhân lực để phát triển Các dân tộc TS & MN.

02

02

2

Bộ phận “Nghiên cứu phát triển Lưu vực sông Hồng” (nhóm AII) -Nghiên cứu tiềm năng văn hóa Lưu vực sông Hồng phục vụ cho sự phát triển kinh tế văn hóa xã hội vùng châu thổ ”

- Nghiên cứu văn hóa – xã hội – môi trường liên quốc gia (Việt Nam – Trung Quốc) phục vụ cho sự phát triển bền vững kinh tế – văn hóa – xã hội  Lưu vực sông Hồng”

02

02

Tổng số nhu cầu nhân lực giai đoạn 2013-2015

14

 

2. Định hướng khoa học của các nhóm nghiên cứu

1. Đối với nhóm AI:
a, Hướng nghiên cứu thứ nhất: “Triển khai điều tra, nghiên cứu xây dựng công cụ sử dụng ngôn ngữ – văn hóa các dân tộc thiểu số miền núi phục vụ nhiệm vụ bảo tồn văn hóa và phát triển bền vững vùng lãnh thổ”
Đó là những công việc như:
- Điều tra, thu thập để lưu giữ ngôn ngữ (âm thanh và chữ viết), văn hóa (văn học dân gian, phong tục tập quán, lễ hội, tri thức bản địa các dân tộc thiểu số (nhất là đối với những dân tộc đang có nguy cơ bị “hòa nhập”)
- Xây dựng công cụ (xây dựng Từ điển ngôn ngữ) các dân tộc thiểu số phục vụ nhiệm vụ bảo tồn văn hóa và phát triển bền vững các dân tộc.
b, Hướng nghiên cứu thứ hai “Nghiên cứu tình trạng thực tế vấn đề giáo dục -xã hội – nhân lực vùng dân tộc thiểu số phục vụ cho nhiệm vụ quản lý xã hội, đào tạo nhân lực để phát triển kinh tế xã hội các dân tộc thiểu số”.
Đó là những công việc như:
- Nghiên cứu về chính sách và thực tế thực hiện chính sách ngôn ngữ và giáo dục ngôn ngữ của nhà nước ta đối với vùng dân tộc thiểu số
- Tình hình mù chữ và tái mù chữ ngôn ngữ quốc gia (tiếng phổ thông), tiếng mẹ đẻ của người dân tộc thiểu số Đây là chỉ số thể hiện kết quả thực hiện chính sách giáo dục ngôn ngữ của Nhà nước, một nhiệm vụ vô cùng quan trọng và cấp thiết cho việc phát triển xã hội cộng đồng dân tộc thiểu số.
- Nhận diện bức tranh về môi trường và không gian người dân tộc thiểu số sử dụng tiếng mẹ đẻ và ngôn ngữ quốc gia. Đây là thông số thể hiện hoàn cảnh sử dụng ngôn ngữ của người dân tộc thiểu số . Qua đó, người ta, chẳng hạn, triển khai việc phủ sóng Phát thanh và Truyền hình tiếng dân tộc một cách hợp lý nhất đối với vùng Tây Nguyên hay xây dựng cơ sở về nhu cầu đào tạo ngôn ngữ dân tộc cho vùng Tây Nguyên, phục vụ cho quản lý xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn.
- Xác định đúng thái độ ngôn ngữ của người dân tộc thiểu số trong từng vùng lãnh thổ để có biện pháp phục vụ cho việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tránh sự đồng hóa và nguy cơ mai một ngôn ngữ dân tộc. Điều này sẽ mang lại lợi ích to lớn cho nhiệm vụ phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số trong vùng; cung cấp luận chứng khoa học để nâng cao chất lượng con người và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của người dân tộc thiểu số đáp ứng nhu cầu chuyển giao khoa học kỹ thuật sản xuất, đặc biệt là nguồn nhân lực phục vụ cho quản lý xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn.
2.Đối với nhóm AII:
a, Hướng nghiên cứu thứ nhất: “Nghiên cứu tiềm năng văn hóa Lưu vực sông Hồng phục vụ cho sự phát triển kinh tế văn hóa xã hội vùng châu thổ ”
Đó là những công việc:
- Nghiên cứu tiềm năng văn hóa – lịch sử Lưu vực sông Hồng phục vụ cho phát triển ngành du lịch văn hóa.
- Nghiên cứu quá trình biến đổi nông thôn vùng Lưu vực sông Hồng phục vụ cho nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của Đảng và Nhà nước.
b, Hướng nghiên cứu thứ hai: “Nghiên cứu tình trạng hiện có về văn hóa – xã hội – môi trường liên quốc gia (Việt Nam – Trung Quốc) đảm bảo cho việc khai thác hợp lý, phục vụ sự phát triển bền vững kinh tế – văn hóa – xã hội Lưu vực sông Hồng”
Đó là những công việc:
- Theo dõi tình trạng nghiên cứu khai thác về văn hóa – xã hội – môi trường liên quốc gia (từ phía Trung Quốc) có tác đông đến việc khai thác hạ du Lưu vực sông Hồng để đảm bảo khai thác bền vững Lưu vực sông Hồng.
- Nghiên cứu những vấn đề văn hóa – xã hội – môi trường liên quốc gia Việt Nam – Trung Quốc để đề xuất những hợp tác phát triển bền vững kinh tế – văn hóa – xã hội có lợi cho cả hai bên.

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2013.
Giám đốc Trung tâm

Tin Liên Quan